خورشید صبا
فعالیت های دانش آموزان کلاس دوم دبستان دخترانه غیردولتی هوشمند صبا - ملک شهر- اصفهان
پيوندهای روزانه

۱- کلمه هایی که با ( خوا ) نوشته می شوند.


۱- کلمه هایی که با ( خوا ) نوشته می شوند.

این گونه کلمات نیز کلّی آموزی می شود . باید در همان ابتدای تدریس

به دانش آموزان تذکردهیم که فقط همین کلمه هاراکه در درس ودر

کتابشان می بینند با (خوا)بنویسند وکلمه های خارج ازکتاب را

ننویسند معلم می تواند اینگونه کلمات رانیزدرشت بنویسد وبرای مدت

چند روزبه دیوار کلاس بزند.

هرچند که معلم می تواند با ترفند هایی به جای گزینی اینگونه کلمه ها

در ذهن دانش آموزکمک کند.مثلاًبگوید:

« بچّه ها تمام کلمه هایی که خواب درآنها وجود دارد ویا عمل

خوابیدن را نشان می دهد را با این(خوا) بنوبسیدمثل:( خوابیدن-می

خوابد- بخواب-تخت خواب- خوابیدی – نخوابیدو...) ویا کلمه هایی که

عمل خواندن در آن است مثل( می خوانیم- بخوانند- نخوان-

خواندندو....) یا کلماتی که عمل خواستن در آن می باشد مثل( می

خواهد-خواست –خواهش- می خواستندو...)

۲- تشدید (نگذاشتن تشدید-جابه جا گذاشتن روی حروف- اضافه

گذاشتن روی کلمه ای که نمی خواهد).

با بخش کردن کلمه ها به راحتی می توان جایگاه تسدید را درکلمه

های مشدد به دانش آموزان آموخت .برای این منظور کلمه ای مانند

(نقّاش )رامی گوییم بخش کنند.بخش اوّل رامی نویسیم وضدای(ﻗ)

رارنگی می نویسیم؛سپس بخش دوم رانوشته ومانند قبل صدای(ﻗ)

راباهمان رنگ می نویسیم.به دانش آموزان می گوییم وقتی کلمه ای

رابخش کردیم ویک صدایک باردرپایان بخش قبلی ویکبار در ابتدای

بخش بعدی بود ؛اوّلی را نوشته وبه جای صدای بعدی این علامت( ّ )

را که نامش ( تشدید )است روی صدای قبلی می گذاریم.با توضیحات

تکمیلی خود دانش آموزان را به این موضوع که بین این دو صدای

مثل هم صدای دیگری وجود ندارد ،هدایت می کنیم. مثال های دیگری

برای آنها می آوریم تا جایگاه تشدیدرابه خوبی یاد بگیرند.

/ قا ش← نقّاش

/ جار ← نجّار

۳- نوشتن کلمه هایی که با حروف هم صدا نوشته می شوند.مانند:(

،ﺼ ،ﺜ ) یا ( ز، ذ، ﺿ ،ظ )

این کلمه ها نیز کلی آموزی می شوند.به دانش آموزان باید تذکر داد

که فقظ کلمه هایی را با این صداها بنویسند؛ که در کتابشان است یا

معلم برای آنها روی تخته نوشته است. لازم به ذکر است دانش

آموزان باید از نظرحافظه بصری باید آنقدرقوی باشند که این کلمه ها

را به خاطر بسپارند وبه قول معروف حفظ کنند.در ضمن تمرین

وتکرار این کلمه ها به یاد گیری آنها کمک شایانی می کند.استفاده از

اصل مجاورت در دادن تمرین ها می تواند کمک خوبی باشد.مانند

تمرین زیر، به دانش آموزان می گوییم؛برای هر کدام ازصداهای داخل

جدول چند کلمه بنویس.

ﺳ س

ﺼ ص

ﺜ ث

کلاس

دوست

یاس

بست

صدف

مخصوص

صاف

صبح

ثریّا

مثل

ثانیه

کثیف

[ سه شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 0:31 ] [ رامک وحدتیان ] [ ]
درباره وبلاگ

موضوعات علمی ، آموزشی
امکانات وب
href='http://www.iranskin.com/zibasazi/font/' target='_blank'>فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز